Czytelnia

Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, Michała Paziewskiego, Marcina Stefaniaka, Szczecin 2008, 255 s.

Publikacja „Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim” jest pokłosiem konferencji naukowej, która została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Sympozjum odbyło się 24-25 października 2008 r. Głównym celem konferencji było ukazanie specyfiki funkcjonowania oporu społecznego na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej w aglomeracji szczecińskiej, poprzez skonfrontowanie wyników prac historyków i politologów badających różne aspekty funkcjonowania opozycji. Za niezwykle ważny uznano problem wpływu rewolty robotniczej przełomu 1970 1971 r. w Szczecinie na działalność opozycji demokratycznej w tym mieście. Istotne było także zbadanie wpływu i wzajemnych relacji pomiędzy stolicą a tzw. prowincją, która wielokrotnie odgrywała rolę wręcz wiodącą.

Publikacja zawiera:

* Andrzej Friszke, Jakich dziejów opozycji potrzebują Polacy?
* Jan Żaryn, Kościół katolicki – hierarchia, kapłani i świeccy
* Łukasz Kamiński, Władza wobec opozycji przed sierpniem 1980 r.
* Roman Bäcker, Opozycja w systemach totalitarnych
* Krzysztof Łąbędź, Opozycja przedsierpniowa a wydarzenia w lecie 1980 r.
* Michał Paziewski, Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim
* Grzegorz Waligóra, Opozycja przedsierpniowa na Dolnym Śląsku
* Jarosław Neja, Uwarunkowania działalności opozycji przedsierpniowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wybrane zagadnienia
* Jan Macholak, Opozycja demokratyczna w latach 1968-1980 w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie
* Marcin Stefaniak, Sprawa Jacka Smykała jako przykład działalności aparatu represji wobec uczestników Duszpasterstwa Akademickiego o. Huberta Czumy SJ
* ks. Robert Włodkowski, Szczecińskie Duszpasterstwo Akademickie lat siedemdziesiątych w świetle dokumentów państwowej administracji wyznaniowej
* Krzysztof Kowalczyk, Działalność duszpasterska biskupa Jerzego Stroby, ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego, w ocenie władz PRL (1972–1978)
* Eryk Krasucki, Edmund Bałuka. Garść refleksji do portretu szczecińskiego robotnika z początku lat siedemdziesiątych
* Maciej Maciejowski, Niewyjaśnione zgony działaczy Komitetu Strajkowego z Grudnia ’70 w Stoczni Szczecińskiej, w świetle śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie. Przyczynek do biografii Adama Ulfika
* Danuta Dąbrowska, Bardowie polscy, czyli piosenka w opozycji
* Andrzej Skrendo, Poetyka opozycji
* Aneks: „Chciałem zaangażować się w coś niezwykłego i nieszablonowego” – rozmowa Michała Siedziaki z Mirosławem Witkowskim